top of page
Bəhaullah və Yeni Era
C. E. Esslemont

Həzrət Bәhaullahın Tәlimi ilә ilk dәfә 1914-cü ilin dekabrında Həzrət Әbdül-Bәha ilә görüşmüş dostlarımla etdiyim söhbәtlәrdәn vә bəzi kitabları oxuduqdan sonra tanış oldum. Bu Tәlimin fikir dәrinliyi, gücü vә gözәlliyi mәni heyrәtә gәtirdi. Hiss etdim ki, o müasir dünyanın tәlәblərinə mәnә mәlum olan dinlәrdәn daha artıq vә tam cavab verir. Bu Tәlimlә әtraflı tanış olmaq arzusu ilә әdәbiyyat axtarışı mәni böyük çәtinliklәrlә üzləşdirdi. Onları oxuyub öyrәndikdәn sonra, başqaları üçün hәmin yolu asanlaşdırmaqdan ötrü bu Tәlimin mahiyyәtini bir kitabda şәrh etmәk qәrarına gәldim....

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page